การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 ช่องทางการสอบถาม(Q&A)
O9 การใช้สื่อสังคมออนไลน์(Social Network)
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O15 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
O16 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
O17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O18 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล  
O23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล
O24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
O25 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O36 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการ ป้องกัน การทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน
O37 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี
O38 มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O39 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน