การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ข้อมูลพื้นฐาน
   01 โครงสร้างหน่วยงาน
   02 ข้อมูลผู้บริหาร
   03 หน้าที่อำนาจ
   04 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
   07 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
   08 Q&A
   09 Social Network
แผนดำเนินงาน 2563
   010 แผนดำเนินงานประจำปี 2563
   011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2563
   012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
การปฏิบัติงาน 2563
   013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2563
   014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 2563
   015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2563
   016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2563
   017 E-Service 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
   018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
   019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2563
   020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2563
   021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2563
   022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2563
   023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2563
   024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2563
   025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2563
   026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2563
   027 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2563
   028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
การร้องเรียนการทุจริต 2563
   029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563
   030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563
   031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2563
   032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 2563
   033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2563
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2563
   034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2563
   035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2563
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 2563
   036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
   037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2563
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2563
   038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563
   039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2563
   041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2563
   042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2563
   043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2563
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563