6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มพัฒนาการศึกษา