4. แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดมุกดาหาร และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดมุกดาหาร และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566