32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565