30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารหรือนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

No Gift Policy

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน ไม่ทนต่อการทุจริต 2565

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านไม่ทนต่อการทุจริต