23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล ปี 2565

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565

23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2. บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3. พัฒนาบุคลากร

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

6. ฯลฯ