18. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา