1. โครงสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  มีโครงสร้างการบริหารงาน ตามหน้าที่อำนาจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้