13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี 2565

14.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปี 2565

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร