การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    ข้อมูลพื้นฐาน
        01 โครงสร้างหน่วยงาน
        02 ข้อมูลผู้บริหาร
        03 อำนาจหน้าที่
        04 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
        05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
        06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    ข่าวประชาสัมพันธ์
        07 ข่าวประชาสัมพันธ์
    การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
        08 Q&A
        09 Social Network
    แผนดำเนินงาน 2562
        010 แผนดำเนินงานประจำปี 2562
        011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2562
        012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
    การปฏิบัติงาน 2562
        013 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 2562
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
        014 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
        015 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2562
        016 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2562
        017 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2562
        018 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2562
        019 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2562
        020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2562
        021 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2562
        022 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2562
        023 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2562
        024 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
    การร้องเรียนการทุจริต 2562
        025 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2562
        026 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2562
        027 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2562
        028 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 2562
        029 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2562
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2562
        030 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2562
        031 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2562
    การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 2562
        032 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562
        033 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2562
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2562
        034 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2562
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562
        035 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
        036 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2562
        037 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
    มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2562
        038 มาตรการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ 2562
        039 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 2562
        040 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
        041 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2562
        042 มาตรการป้องกันการรับสินบน 2562
        043 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม 2562
        044 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 2562
    ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562