นายวุฒิไกร แกระหัน

กลุ่มงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

อีเมลย์

wuttikai@mpeo.go.th